تهران ، انتهای همت غرب ، شهرک گلستان ، بلوار امیرکبیر ، خیابان گل افروز ، الکتروصنعت امیرکبیر
amin.electron380@gmail.com
02144706698
تلفن تماس